اهمیت محتوا و بازاریابی محتوایی به قدری زیاد شده است که شاخص های موفقیت در این چند سال تغییرات فراوانی داشته است. یکی از شاخص هایی که اهمیت خاصی پیدا کرده است سرعت تولید محتواست. سایت‌ها با توجه به فضای ...