زمانی که در سال 95 برای اولین بار کار محتوا نویسی برای سایت اولم را شروع کردم، فکر می کردم محتوای خوب یعنی محتوایی که با مخاطب حرف بزنه و خیلی خودمونی مبحث مورد نظر را انتقال بده. بعد از ...